Эдийн засаг

Олон улсын зах зээлд нүүрсний үнэ өсчээ

Олон улсын зах зээлд нүүрсний үнэ өсчээ