Орон нутаг

Архангай аймагт төллөх малын 343.5 мянган нь төллөжээ

Архангай аймагт төллөх малын 343.5 мянган нь төллөжээ
Архангай аймгийн хэмжээнд энэ онд 2.359 мянган толгой хээлтэгч мал төллөхөөс 03 сарын 26-ны байдлаар 343.5 мянган толгой мал төллөсөн гэж аймгийн ХХААГ-аас мэдээлж байна. Үүнд, ингэ 63 буюу 22 хувь, гүү 856 буюу 0.8 хувь, үнээ 12069 буюу 7.0 хувь, эм хонь 221452 буюу 18.5 хувь, эм ямаа 101490 буюу 17.6 хувь төллөж, аймгийн дүнгээр бод малын 4,5 хувь, бог малын 18.0 хувь нь төллөжээ. Өөрөөр хэлбэл, мал төллөлт 14,2 хувьтай, 123092 толгой төл 88.5 хувьтай бойжиж байна.
Энэ сарын 27-ны байдлаар аймгийн хэмжээнд том малын зүй бус хорогдол 152315 толгойд хүрчээ. Энэ нь нийт малын 2,4 хувь нь юм.